Lën genealogich

L lën genealogich nuef di Moroder

Per la pert genealogica dl liber de familia di Moroder publicà tl 1980 ova Albert Moroder de Sodlieja dessënià ora y realisà n lën genealogich cun talënt artistich, l representan coche "lën da mëiles“. Tla rames dl lën geneologic di Moroder vën rafiguredes duta la slates (linies) desferëntes cun duta la singula families. Per pudëi tò vijion dla nrescida nueva y atualisazion dla descëndenzes di Moroder da l ann 1980 inant nchin al 2016, ngrandësc Albert Moroder l lën genealogich, dëssenian cun n program grafich digitel. La rames dl lën genealogich vën slargedes y slungedes ora aldò che l ie debujën y l vën njuntëi i "mëiles" cun i inuemes a reprejenté i descëndenc nueves ruvëi leprò. Per abiné cun sauridanza si linea de familia dessun jì do al culëur che curespuënd.


Vedl lën genealogich 1980 - nuef n laurazion